Q&A Webinar Functiebehoud

Wij hebben alle vragen en antwoorden uitgewerkt om terug te lezen, mochten er vragen niet bijstaan dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

Wordt de presentatie als document verstrekt?
A. Is op aanvraag beschikbaar als pdf-bestand

Hoe verhoudt de CPR zich tot het CE-keurmerk?
A. De eisen voor CPR gekeurde kabels volgens de EN 50575 zijn additioneel t.o.v. een CE Keurmerk. De CE Keurmerk is verplicht voor alle kabels vanaf 1 juli 2017. De Classificatie van de kabel wordt bepaald door de EN 50575.

Geldt de CPR-regelgeving ook voor glasvezelkabels?
A. CPR geldt voor alle kabels welke onderdeel uitmaken van de gebouw gebonden installaties, dus ook glasvezel.

in ziekenhuizen wordt net vertelt zou je de B2ca moeten gebruiken in de afbeelding betitelt als zeer hoog brandrisico dat lijkt mij tegenstrijdig
A. Het brandrisico slaat op het feit dat er een groot risico is voor slachtoffers tijdens een brand. Dit i.v.m. mindere zelfredzaamheid van patiënten.

Komt Cca kabel dan (red. na de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020) niet meer voor.
A. Volgens de tabel zal de Cca classificatie inderdaad minder van toepassing zijn.

Hoe moet je kabels bepalen tijdens enginering als je de kabel routing niet weet?
A. De keuze van de bekabeling zal dan op voorhand zo gekozen moeten worden op basis van gebruiksfunctie conform het nieuwe bouwbesluit 2012. Indien er meerdere gebruiksfuncties zijn, is het handig om dan rekening te houden met de gebruiksfunctie met de hoogste brandklasse.

Hoe ga je met de CPR om met een multifunctioneel gebouw? En wat als deze bekabeling vanuit een overige ruimte door een extra beschermde vluchtroute ligt naar een overige ruimte dient dan altijd de hoogste klasse kabel die van toepassing worden gebruikt?
A. Het is toegestaan om op basis van de diverse gebruiksfuncties verschillende kabels toe te passen in verschillende ruimten, maar dan is de kans op faalkosten zeer aanwezig. Daarom adviseren wij om zoveel mogelijk dezelfde types kabels toe te passen in de diverse ruimten, wel gebaseerd op de juiste (hoogste) klasse van het gebouw.

Moet je ook voldoen aan de nieuwe CPR bij kleine verbouwingen in een pand? Of mag je oude bekabeling hergebruiken?
A. Op basis van de norm van aangelegde installatie kan verdergegaan worden voor kleine verbouwingen. Zodra er vergunningen aangevraagd moeten worden voor de verbouwing, zal er voldaan moeten worden aan de huidige normen

Hoe wordt de CPR geïnterpreteerd voor fabrieken welke buiten zijn gesitueerd denk hierbij aan de petrochemie?
A. Middels de gebruiksfuncties in het bouwbesluit wordt bepaald welke brandklassen de kabels moeten hebben. Voor industriefunctie zal dat dan over het algemeen een Dca klasse zijn, mits er sprake is van extra beschermde vluchtroutes

Voor de inspectie instelling, wordt voor de niet functiebehoud kabel t.b.v. brandmeld installatie wel gekeken naar de cpr tijdens inspectie?
A. Er wordt door de inspectie instellingen niet gekeken naar de gebruikte brandklassen van de kabels. Er wordt wel geinspecteerd op de regelgeving voor Functiebehoud

Dient de bekabeling van een handbediening van HVAC-sturing (op het brandweerpaneel) ook te voldoen aan Functiebehoud?
A. Nee, dat maakt geen onderdeel uit van de installatie die binnen het inspectie criterium valt.

Indien sprinkler gelijkwaardig is voor FB. En de sprinklerinstallatie is niet voorzien van een inspectie certificaat, vervalt deze gelijkwaardigheid dan?
A. In principe wel. Het moet een gecertificeerde sprinkler installatie zijn.

Bij gebruik van een halogeenvrije kabel moet je dan ook halogeenvrije buis gebruiken. Als dit zo is waar staat dit dan in de voorschriften.
A. Helaas is het (nog) niet verplicht om bij HV-kabels ook HV-buis te moeten gebruiken. Dit geldt wel voor Functiebehoud kabels.

Bij aanleg in een bestaand gebouw. Hoe ga je dan om met het functie behoud, Functiebehoud moet de bovenste installatie zijn maar dat is niet altijd mogelijk.”
A. Het is inderdaad wenselijk om de functiebehoud installatie als bovenste installatie aan te leggen. Indien dit niet mogelijk is, moeten we kijken wat er benodigd is om de installatie boven het FB dusdanig vast te zetten, dat het geen bedreiging vormt voor de FB-installatie

Voor het koppelen van een functiebehoud kabel en een normale kabel, de daarvoor benodigde klemmen kast moet daar eerst een goedkeur op komen, aangezienmen niet mag lassen in een kabel conform de normering?
A. Er moet een gecertificeerde klemmen kast gebruikt worden bij het maken van een gecertificeerd las/koppeling en moet zijn aangegeven in het blokschema maar ook in de plattegronden zijn aangegeven en gemarkeerd.

Is er een eis hoever de kabels in een ringlus minimaal uit elkaar moeten liggen om FB te hebben?
A. Daar is geen eis voor. Indien de heengaande en teruggaande kabels in 1 compartiment liggen, dient er altijd 1 transmissieweg in FB te worden aangelegd

Hoe kijken jullie aan naar een houdfunctie op de brandbeveiligsinstallatie i.c.m. een brandmeldinstallatie met Niet automatische brandmeldinstallatie? Een brand zou dan mogelijk pas laat ontdekt worden waardoor bekabeling al kan zijn beschadigd voordat een handmelder wordt ingedrukt.
A. Dat klopt. De norm zegt er niets over. Als er binnen 1 minuut de sturing wordt verricht kan het zijn dat de brand laat wordt opgemerkt..

Hoe ver mag de stuurmodule van de te sturen installatie af worden geplaatst?
A.Probeer het in de te sturen installatie te monteren, of ertegenaan. Is niet specifiek omschreven.

Gecertificeerde sprinklerinstallatie – volgens CCV-schema VBB-installaties of gecertificeerd door een CI? Of installatie met inspectiecertificaat?
A. Installatie volgens de CCV/VBB met een inspectie certificaat. Dus beide.

Moet een kabel op een luidspreker IP 44 bevestigd zijn?? I.v.m. FB door sprinkler?
A. Nee, er is een misvatting over de IP44. De luidspreker zal nat worden en stoppen, maar de installatie zal wel door functioneren. De uitval van die ene luidspreker is dan niet van toepassing.

Indien de sprinklers zich lager bevinden dan de kabel, is er dan nog sprake van FB?
A. In beveiligd gebied is sprinkler gemonteerd. Bij stelling sprinklers, zou er wel laat een reactie kunnen komen.In een verlaagd plafond, wordt het zo gezien dat boven een systeemplafond ook beveiligd is. Zitten daar eventuele ontstekingsbronnen (brandrisico’s), dan zou ook boven het plafond een sprinkler kop geprojecteerd moeten worden.

Dient de bekabeling vanaf de hoofdverdeler naar de luchtbehandelingskast in functiebehoud te worden gelegd.
A. Het zou een aanvullende eis kunnen zijn, maar dit komt bijna nooit voor

Geldt een droge sprinklerinstallatie welke wordt gestuurd middels 2 melder of groep afhankelijkheid ook als functiebehoud oplossing?

Wat zijn de transmissieweg oplossingen voor 400V en 230V kabels? Er zijn diverse oplossingen voor transmissiewegen in functiebehoud, Kan voor kabels in alle spanningsklassen.

Wat net besproken is, ging enkel over laagspanning oplossing voor BMI in een ring lus maar die is niet mogelijk voor een 400V motor. Hoe wordt dan de transmissieweg gecontroleerd?

Deze installatie onderdelen vallen over het algemeen niet onder de inspectie delen. Er wordt nl alleen voor BMI/OAI geïnspecteerd. De installateur is zelf verantwoordelijk om de transmissieweg voor andere installaties conform de richtlijnen aan te leggen.

 

Hoe moeten wij omgaan met ventilatoren/kabels die gemonteerd worden aan plafond (kanaalvloerplaten) voor RWA-installaties in parkeergarages?
A. Indien deze kabels in FB gemonteerd moeten worden, zal er gekeken worden naar alternatieve routes. Als het niet anders kan, dan op de kanaalplaatvloeren te monteren, zal er in overleg met een inspectiebureau gekeken worden naar maximale inspanning qua montage

De RWA in een parkeergarage dient in de kelder gemonteerd worden. Het is dus niet mogelijk om een andere weg te kiezen. Is dan nergens een negatief advies voor bouwers om de kanaalvloerplaten niet toe te passen?
A. Was dat maar waar. We hebben zelf binnen de werkgroep FB getracht om de kanaalplaatvloeren niet definitief te schrappen als ondergrond. Helaas kunnen wij niet veel meer doen

Jammer want wij, als installateur, worden ermee geconfronteerd en moeten wij een oplossing vinden voor de functiebehoud tracé en installatie.
A. Wij doen dat graag samen met jullie, eventueel ook op locatie van het project

Als een sprinklerinstallatie voor functiebehoud zorgt, wat is dan de functiebehoudende tijd 30,60,90 of 120 minuten?

Er kan geen tijd aan gehangen worden als sprinkler als FB gebruikt wordt.

Hoe moet omgegaan worden met brandmeld-/ontruimingsinstallaties met als basis de NEN 2535:1996? Stel er komt een uitbreiding/aanpassing van het gebouw. Denk hierbij aan het ontbreken van functiebehoud (kabel en buis) bij slowwhoops bij een conventioneel systeem. Moet dan alleen de aanpassing/uitbreiding voldoen aan de nieuwe regels, of moet de overige kabel van de slowwhoops dan ook voldoen?

In principe wordt in het Bouwbesluit de huidige norm aangewezen. Voor een BMI en OAI wordt er geen onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Voor nieuw te installeren onderdelen zal de laatste versie gehanteerd moeten worden.

Gesteld werd dat bekabeling boven een verlaagd plafond veilig is (gelijk aan FB) als in de ruimte onder het plafond sprinkler aanwezig is. Maar er kan toch ook brand in bekabeling ontstaan? Brand wordt dan niet geblust door de sprinkler
A. Indien er verwacht wordt dat er brand komt boven het plafond, moet daar dan een sprinklerkop worden geprojecteerd.

Hoeft ontruimingskabel met aders 1,5mm2 niet mechanisch beschermd te worden?
A. Kabels met een aderdiameter ≥1,5mm2 hoeven niet mechanisch beschermd te worden

Mag er echt niets boven een FB-kabelsysteem hangen? Dat is in de praktijk soms onmogelijk.
A. Het mag wel, maar dan moet er streng gekeken worden dat de bovenliggende installatie geen bedreiging vormt

Als je via een lus (ring) functiebehoud creëert, mogen de kabels dan wel bij elkaar in het zwakstroomgedeelte liggen?
A. Er worden altijd 2 spanningsklasse aangehouden in de kabelgoten. De BMI-bekabeling zal in een ander compartiment in de goot gelegd worden dan bij de laagspanningskabels.

Mogen er meerdere functiebehoudende kabels in een buisleiding worden aangebracht bij een brandmeld en/of ik ontruimingsinstallatie?
A. Ja dat mag! Bij diverse systemen van Cable Masters mogen er meerdere kabels in 1 buis aangebracht worden, mits alle kabels FB. Er zal rekening gehouden moeten worden met het gewicht op de beugels

Wij hebben de Minimasterbeugels toegepast in een functiebehoud tracé, hierin hebben we functiebehoud voedingen uitgevoerd in 2x1mm2? Mag dit volgens de eisen of moet hier 2×1,5mm2 in?
A. Kabels met een aderdiameter <1,5mm2 moeten mechanisch beschermd zijn.≥1,5mm2 mogen direct in de beugel gemonteerd worden

Deze test is volgens de norm, hoe wordt tijdens de test de brand in de gaten gehouden? Bij o.a. pui constructies wordt dat gedaan a.d.h.v. de brandkromme. En in hoeverre komt deze kabelbrandtest overeen met de werkelijkheid.
A. De test wordt gedaan conform de DIN4102-12. Hierin staan alle voorwaarden in zake temperatuurcurve etc. vermeld. Alles wordt conform deze norm in de gaten gehouden. Ook in de praktijk kunnen deze waarden voorkomen

FB worden toegepast bij volledige bewaking en de ringleiding zich binnen een compartiment bevindt/blijft? Dus als ik bijv. per bouwlaag een ringleiding aanleg en pand is voorzien van volledige bewaking?
A. Dit is erg afhankelijk van het ontwerp en de gestelde eisen binnen de NEN2535 en NEN2575 in zake uitval etc…

Indien er wordt afgeweken van de in de norm gestelde beugelafstanden, en je voldoet aan het CCV-document, kan je dan alsnog problemen krijgen bij een eventuele CI-keuring? (Omdat je in principe niet aan de norm voldoet)
A. Er mag afgeweken worden van de beugelafstanden gesteld binnen de diverse normen (NEN1010 etc.) indien de fabrikant aan kan tonen middels certificaten, dat de levensduur van de gebruikte kabel wordt gegarandeerd. Cable Masters heeft deze certificaten!!

Mag er afgeweken worden van de maximale beugelafstanden indien de FB-kabel op een betonnen vloer wordt gemonteerd van bijvoorbeeld een zolder?
A. Hierover wordt niet specifiek iets benoemd in de NPR. Aangezien de kabel niet omlaag kan vallen zal hier minder streng op gecontroleerd worden. Wel is dan belangrijk de kabel fysiek te beschermen.

Wat te doen bij een verdiepingsvloerhoogte van meer dan 3,5m?
A. er wordt net gesteld dat als de verdiepingsvloer meer dan 3,5m is dan MOET je zorgen voor trekontlasting. Dit kan o.a door een expansie lus maken in de FB-kabel

Veel klanten willen graag hun bestaande infrastructuur die zonder functiebehoud bekabeling aangelegd is gebruiken voor een ontruimingssysteem. Zijn er oplossingen die toegepast worden die FB-bekabeling niet noodzakelijk maken voor een inspectie? Bijvoorbeeld redundantie in communicatiewegen.

We moeten ons houden aan de NEN2575 voor het ontwerp van de OAI-installatie. Dit heeft niet zozeer te maken met het gebruik van FB, maar met de werking van de installatie. Indien het ontwerp
bepaalt dat er FB aanwezig moet zijn, dan horen wij ons hieraan te houden. Er zal dan ook hierop geïnspecteerd worden

Over de trekontlasting; je mag dus niet een gelijkwaardige ander oplossing toepassen? Ik bedoel als je de kabels aanlegt met gecertificeerde beugels/trekontlasting is dat niet toegestaan?

Er zal altijd gezorgd moeten worden van een trekontlasting welke ook zijn werking doet in geval van brand. Dit moet dan elke 3,5 meter gemaakt worden in een verticaal tracé. Indien de bevestiging niet beveiligd is tegen brand, kan de buitenmantel van de kabel smelten en is er geen trekontlasting op de beugel meer

in de FS-beugel met buis mag dus meer 1 kabel?
A. Correct, Er mag maar 1 kabel gemonteerd worden met de FS beugel

Mag je caddy klemmen gebruiken voor aan montage aan spant/H-balken t.b.v. functiebehoud?
A. Dat mag! Deze klemmen zijn in het bezit van een ETA-keur of IEC 1363-1 certificaat. Deze mogen dus als FB-beugel toegepast worden

controleren jullie de samenhang van de FB certificaten, vragen jullie naar de FB certificaten? Of wordt er alleen op bijlage B, C en D gecontroleerd?
A. Certificaten dienen aangeleverd te worden in het opleverdocument zie ook bijlage B.

Hoe functiebehoud is een kruipruimte moet een kabel onder de 1,5 mm kwadraat daar ook in buis?
A. Indien de kabel FB is, geldt dit altijd en overal

Volgens de NPR dient er een functiebehoud sticker te worden geplakt. Is een sticker bij de centrale voldoende?
A. Er wordt aangegeven dat er op strategische plaatsen een sticker geplaats moet worden. Tevens bij toegankelijk plekken van de installatie

Moeten er bij een sprinklerinstallatie de bekabeling tussen alarmkleppen en flowswitsches in functiebehoud worden aangesloten op een I/O module van een BMI? Of mag dit net als een LBK-sturing ook een normale brandmeldkabel zijn?
A. Dat zijn beide melders. En die hoeven niet in FB zijn aangelegd. Als de melding is gegeven mogen ze daarna uitvallen. De sturingen vanuit een BMI moeten zijn gegarandeerd.