Aanvraagformulier inloggegevens

"*" indicates required fields

Velden met een * zijn verplicht
Wij sturen binnen 8 uur jouw inloggegevens naar het opgegeven e-mailadres.

CPR (Construction Product Regulation)

heeft als doel om betrouwbare eenduidige informatie over productconstructies en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Elektrische kabels voor vaste installatie in bouwwerken vallen onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen en worden getest op extra brandeigenschappen.

De nieuwe regelgeving heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor importeurs, distributeurs en eindgebruikers. Vanaf 1 juli 2017 geldt voor bouwproducten de verplichting om bij de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring op te stellen.

Ook kabels vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. Op 10 juli 2015 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de geharmoniseerde norm EN 50575:2014, die de eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in bouwwerken. Het betreft hier elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel), voor vaste installatie in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen. CPR biedt de EU-lidstaten een gemeenschappelijke taal voor het opstellen van hun brandveiligheidwetgeving.

Op basis van hun gedrag bij brand worden kabels onderverdeeld in twee categorieën: Kabels met verbeterd gedrag bij brand (‘reaction to fire’) en kabels met functiebehoud (‘resistance to fire’).
De nieuwe norm heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand en in welke situatie welke brandclassificatie moet worden toegepast. Normen voor functiebehoud en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen volgen in een later stadium.

De nieuwe wet- en regelgeving werd op 10 juni 2016 gepubliceerd, met een overgangsperiode van een jaar. De Europese commissie gaf op deze wijze ook voldoende tijd aan alle EU landen om CPR voor kabels te implementeren in hun nationale regelgeving. Sinds 1 juli 2017 is de verordening verplicht.

Wat houden de CPR-brandklassen in?

In de Europese regelgeving over CPR (EN 50575 en EN 13501-6) zijn verschillende Euroklassen (ca) gedefinieerd: A, B1, B2, C, D, E en F. Deze klassen variëren in brandbijdrage en toepassing bij brandrisico op basis van de volgende kenmerken:

– Rookontwikkeling (s=smoke)
– Brandende en vallende deeltjes (d=droplets)
– Corrosiviteit / zuurgraad (a=acidity)

Ook CABLE MASTERS is volledig klaar voor de CPR!!

Cable Masters heeft ervoor gekozen om voor de bekabeling ten behoeve van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties uitsluitend de hoogst geclassificeerde ( B2ca-s1, d0, a1 ) kabels te gaan leveren.

De reden, dat wij alleen voor de hoogste classificatie (B2ca-s1,d0,a1) kiezen, is als volgt:

• hoogste classificatie, dus in alle bouwwerken toepasbaar;
• geen discussie over keuze CPR classificatie;
• beperking faalkosten door toepassen verkeerde CPR kabels;
• prijstechnisch.

DOP-verklaring

Het maatschappelijk belang van brandveiligheid is groot en omdat zelfcertificering onvoldoende garantie biedt voor kwaliteit en continuïteit kiest men voor brandveilige kabels voor een ACVP-Systeem (Assesment and Verification of Constancy of Performance). Dit betekent een onafhankelijke produktvrijgave en kwaliteitsbewaking. Afhankelijk van het niveau van brandveiligheid kunnen typekeuring, fabrieksinspecties en steekproefcontroles plaatsvinden door een onafhankelijk keuringsinstituut. Daarmee is het verplicht dat op het product een CE markering wordt aangebracht met daarnaast een prestatieverklaring (DoP).

Fabrikanten leveren CPR-gekeurde artikelen met een CE-markering en een DoP-verklaring (Declaration of Performance). De CE-markering is aangebracht op het label en laat zien dat de prestaties van de kabel voldoen aan de Europse normen. Op het label is ook de brandklasse te vinden en het DoP nummer. Met behulp van het DoP nummer kan online de prestatie verklaring verkregen worden. Daarin is aangetoond dat de kabel gekeurd is volgens brand- en testmethode die de Europese norm CE 50575 voorschrijft. De installateur is verantwoordelijk voor het meeleveren van de DoP-verklaring bij de installatie.

DoP-documenten

Bij ieder CPR-product hoort een prestatieverklaring (het DoP-document; Declaration of Performance). Bij het product is altijd het DoP-nummer geleverd:
Met het DoP-nummer kunt u het bijbehorende document vinden. Kijk daarvoor op de speciale DoP-sites van de fabrikant:

– DoP website Nexans

CPR compliant
dop